Taylor Protocols en uw persoonsgegevens

 

Taylor Protocols hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Taylor Protocols houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn;
 • voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Taylor Protocols zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via mail: privacy@taylorprotocols.nl, of per post Hoge Bothofstraat 39T, 7511 ZA Enschede, telefoon 053 851 71 48

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Taylor Protocols verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het afnemen van CVI’s
 • Het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam/voorletters *
 • e-mail adres *
 • adres – postcode – woonplaats – land
 • telefoonnummer – mobiele nummer

Voor het afnemen van een CVI zijn alleen de gegevens met * noodzakelijk.

 

Verwerking van de gegevens

Taylor Protocols Europe B.V. legt de verklaringen in dit privacy statement af voor zich en als vertegenwoordiger, in de zin van Artikel 27, AVG, van Taylor Protocols Inc., gevestigd te Seattle (Verenigde Staten van Amerika), gevestigd te 16400 Southcenter Parkway, Suite 407, Tukwila, WA 98188, USA.

Taylor Protocols Inc. is verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende producten en diensten:

 • Core Value Index
 • Top Performer Profile
 • Human Capital Audit
 • Team Optimizing Program

Hiertoe worden alleen de gegevens met * gemerkt aan Taylor Protocols Inc. doorgegeven. Taylor Protocols Inc. is aangesloten bij het EU-VS privacy shield. Voor meer informatie zie https://www.privacyshield.gov/

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partijen op het gebied van marketing en sales, data opslag en financiële administratie. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens, aangeduid met een *, aan de buiten de EU gevestigde onderneming Taylor Protocols Inc. In alle andere gevallen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

Meerderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen (personen ouder dan 18 jaar).

Bewaartermijn

Taylor Protocols bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Taylor Protocols Inc. vindt het belangrijk om de uitkomsten van de CVI beschikbaar te houden voor wetenschappelijk onderzoek. Ingeval u een verzoek indient tot verwijdering van uw gegevens, zal Taylor Protocols Inc. deze gegevens anoniem maken zodat ze beschikbaar blijven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en data lekken.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.